Definitioner

Här finns det definitioner på olika byggtermer.

Tum?
Definitioner på olika virkes typer
Olikar spikar


Tum?
Tum är ett gammalt längdmått, i allmänhet = 1/12 fot. I Sverige finns dels verktum = 1/12 fot = 24,74 mm, dels decimaltum = 1/10 fot = 29,69 mm. På tumstockar betecknas 1tum med engelsk eller amerikansk tum (inch) = 1/12 foot = 25,4 mm. När du köper 2*4” reglar är det mycket möjligt att du får 45*95 mm, detta beror på att det skall passa till isolerings standarderna.


Definitioner på olika virkestyper
Det är inte säkert att ritningarna använder dessa definitioner eftersom definitionerna är lite "flytande".

Plankor är tjockare än brädor och används framförallt till golv där belastningen är stor. 
Planka > 1 1/4”

Brädor är tunnare än plankor och används t.ex. till väggar där kravet på stabilitet inte är lika stort.
Bräda < 1 1/2”

Fyrkanter är som man förstår fyrkantiga men blir de för tunna kallas de reglar eller läktor. Fyrkanter används till t.ex. till grund där det behövs både stor motståndskraft och hög stabilitet.
Fyrkant t.ex. 2'2” och 6'6”

Läktor är mindre än reglar, används t.ex. för att foga samman brädor där det inte finns höga krav på motståndskraft. 
Läkt t.ex. 1'2”

Reglar är större än läkt och används t.ex. till husstomme och golv där det inte blir allt för stor spännvidd. 
Regel t.ex. 2'4” och 3'5”

Bjälkar är grövre reglar som ställs på högkant, används till att hålla uppe golv. 
Bjälke t.ex. 3'7”

Bärlinor är större bjälkar kan också vara flera bjälkar som har spikats samman. Bärlinor används till golv där det är stor spännvidd och då under bjälkarna.
Bärlina t.ex. 6'10”


Ohyvlat virke, virke med fyra ohyvlade sidor ersätts i ökad utsträckning av dimensionshyvlat virke.
Dimensionshyvlat virke, virke som hyvlats på fyra sidor för att erhålla ett visst tvärsnittsmått. Har utseendemässigt lägre kvalitet än planhyvlat virke och används främst för inbyggnad.
Råhyvlat (råplanat) virke, virke med tre hyvlade sidor, en flatsida och de två kantsidorna.
Planhyvlat (släthyvlat) virka, virke med fyra hyvlade sidor. Har utseendemässigt en högre kvalitet än dimmensionshyvlat virke och används främst för synliga ytor utomhus.
Virke med en finsågad yta, virke som kluvits efter torkning. Används främst till ytterpaneler eftersom målarfärgen får bättre fäste på en ohyvlad yta
Spontat virke, virke med fjäder på den ena kantsidan och not (ränna, spår) på den andra, för sammanfogning.
Falsat virke, virke, vanligtvis panelbräder, med längsgående vinkelrät nedskärning på kanterna som gör att två bräder överlappar varandra vid sammanfoogning.


Livesällskapet Galadrim
Sidan anpassad för 800x600
eller mer och 16k färger.
Skapad av Tim Kinali och Daniel Brogren