Stadgar för
Föreningen Gyllene Hjorten

Hjortar

KAPITEL I
MÅL

Föreningens namn är Föreningen Gyllene Hjorten. Föreningens ändåmål är att levandegöra sagovärlden Erborigien. Denna värld liknar i många avseenden europeisk medeltid. Härav följer att studier i medeltida historia och framställningen av medeltida dräkter, vapen och verktyg är en väsentlig del av föreningens verksamhet.

 Föreningen skall sträva efter att vid olika arrangemang levandegöra Erborigien. Det skall ske genom spelande av erborigiska personer i miljöer och sammanhang trogna sagan.

KAPITEL II
MEDLEMSKAP

§ 1
Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen. Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och enligt stadgarna fattade beslut, samt erlägga av årstämman fastställd årsavgift.

§ 2

Medlem som motarbetar föreningens mål, uppför sig på ett sådant sätt som skadar föreningen, inte finner sig i enligt stadgarna fattade beslut eller utgör fara för sig själv eller andra medlemmar eller tredje person kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att besluta om formerna för återinträde i föreningen.

§3

Betalande medlem har rösträtt vid föreningens stämmor.

KAPITEL III
ORGANISATION

§ 1
Föreningens verksamhets- och räkenskaps år omfattar kalenderåret.

§ 2

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

a. Ordinarie årsstämma skall hållas en gång årligen, dock senast 1 mars.
b. Kallelse till ordinarie stämma skall ske minst 21 dagar före stämmans avhållande.
c. Motioner till stämman skall vara ordförande tillhanda minst sju dagar före stämmans avhållande.
d. Vid stämman väljes en valberedning om tre personer, med uppgift att till nästa stämma presentera ett förslag på styrelse, revisorer och ämbetsmän. Valberedningen väljer inom sig en sammankallande.
e. Vid omröstning rörande styrelsens ansvarsfrihet har berörda styrelseledamöter inte rösträtt.
f. Vid ordinarie stämma skall följande punkter förekomma:

 1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 9. Fråga om användadet av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.
 10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av ämbetsmän.
 13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av inkomna motioner.
 16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsårår.
 17. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 18. Övriga ärenden.
 19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmars granskning.
 20. Stämmans avslutande.
Vid extra stämma skall ovanstående paragrafer 1-5 förekomma samt den eller de frågor vilka föranlett den extra stämman.

g. Vid stämman skall protokoll föras. Protokollet skall justerat hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämma.
h. Extra årsstämma hålles då styrelsen finner det erforderligt, revisorerna så påkallar eller då minst 1/10 av medlemmarna till styrelsen inger skriftlig framställning därom med angivande av de ärenden som skall behandlas. Vid extra årsstämma får beslut endast fattas i frågor vilka angivits i kallelsen. Kallelse skall ske minst 14 dagar före stämmans avhållande.


§ 3

Föreningen Gyllene Hjortens förvaltning handhas av en styrelse med säte i Gävle. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan stämmorna.

a. Styrelsen består av följande ämbeten:
Ordförande, som är föreningens officielle representant och leder arbetet i förening och styrelse. Ordförande skall föra anteckningar eller protokoll för föreningens sammankomster då sådant skall föreligga, om ej annan valts till detta.
Samordningssekreterare, som samordnar arbetet i föreningens projektgrupper och kontakten med föreningens ämbetsmän.
Kassör, som handhar föreningens ekonomi och svarar för fortlöpande ekonomisk redovisning.

b. Det åligger styrelsen:
att utfärda kallelser till årsstämman samt bereda i laga tid inkomna motioner och förslag till stämman.
att inför årsstämma upprätta förslag till plan angående det kommande verksamhetsåret.
att verkställa stämmans beslut angående verksamheten.
att föra föreningens räkenskaper, upprätta verksamhetsberättelse och väl förvalta föreningens tillgångar samt förvara protokoll och övriga handlingar på ett betryggande sätt.

c. Styrelseledamöterna är tillsammans ekonomiskt ansvariga. Vid brister i kassan orsakade av ovarsamhet från styrelsens sida, kan styrelseledamöterna bli återbetalningsskyldiga.
d. Föreningens firma teckans av den eller de styrelsen därtill förordnar.
e. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöterna är närvarande. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
f. Styrelsens ledamöter väljs växelvis, för en period av två verksamhetsår. Ordförande och kassör väljs jämna år och samordningssekreterare udda år.
g. Vid vakanser i styrelsen skall snarast en extra stämma utlysas för fyllnadsval.


§ 4

Föreningen Gyllene Hjorten kan ha ett antal ämbetsmän som inför styrelsen ansvarar för sin avdelade verksamhet.
a. Beslut om ämbetsman fattas i första hand av årsstämman, i andra hand av styrelsen löpande under året.
b. Ämbetsman väljs för en tid av ett verksamhetsår.
c. Styrelsen kan under verksamhetsåret sammankalla till ämbetsmannamöte. I ämbetsmannamötet deltar styrelsen, valda ämbetsmän och andra personer som av styrelsen anses ha intresse av att närvara.

§ 5

Föreningen Gyllene Hjorten kan ha ett antal projektgrupper som arbetar med projekt.
a. Projektgrupperna är ansvarsskyldiga och redovisningsskyldiga inför styrelsen.
b. Projektgrupperna initieras av styrelsen eller årsstämman.
c. Projektgrupperna upphör att existera när projektet är genomfört och redovisning är godkänd.

§ 6

Ett misstroendevotum mot styrelsen kan ställas när 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen så begär. Om så sker skall styrelsen snarast kalla till extra stämma. Om majoriteten av stämmans deltagare styrker misstroendet, skall en ny stämma utlysas för val av ny styrelse. Till denna stämma skall valberedningen skapa ett förslag på ny styrelse. Vid misstroendevotum äger ingen styrelseledamot rösträtt.

KAPITEL IV
REVISION

§ 1
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka jämte en revisorssuppleant utses av av ordinarie årsstämman före en tid av ett verksamhetsår.

§ 2

Det åligger styrelsen att senast 15 januari varje år till revisorerna för granskning överlämna föreningens bokslut, protokoll, och övriga handlingar vilka revisorerna kan anse erforderliga.

§ 3

Revisorerna skall senast 14 dagar efter det revisionshandlingarna överlämnats till dem återställa handlingarna tillsammans med en revisionsberättelse med tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för verkställande utskottet.

§ 4

Styrelseledamot som icke beviljas ansvarsfrihet kan inte fortsätta sitt arbete i styrelsen utan att först bli omvald av stämman, även om innevarande ämbetsperiod inte är avslutad.

KAPITEL V
OMRÖSTNING

§ 1
För omröstning gäller:
a. Beslut fattas med acklamation och enkel majoritet om ej annat stadgats.
b. Votering kan ske slutet eller öppet på begäran av mötesdeltagare.
c. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst, dock ej vid personval då lottning skall gälla.

§ 2

a. Rösträtten skall nyttjas personligen eller genom behörigt ombud.
b. Som behörigt ombud anses den som har en av rösträttsinnehavaren underskriven personlig fullmakt.
c. Mötesdeltagare får ej bruka mer än två fullmakter på enskilt möte.

KAPITEL VI
STADGEFRÅGOR

§ 1
Ändringar av stadgarna kan ske genom beslut av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. en månads tid skall förflyta mellan stämmorna. För beslut om stadgeändring krävs att förslaget angivits i kallelsen till stämman.

§ 2

Vid tvist om stadgarnas tolkning gäller den tolkning styrelsen biträder. Årsstämman skall sedan ta ställning till frågan.

§ 3

Föreliggande stadgar har fastställts med majoritetsbeslut på årsstämman den 4/2-1995.

KAPITEL VII
UPPLÖSNING

a. Föreningen upplöses om beslut om detta sker på två på varandra följande stämmor, varav båda ordinarie årsstämmor, med majoritetsstöd relativt totala antalet medlemmar.
b. Den avslutande årsstämman äger att besluta om fördelandet av föreningens tillgångar.

Updaterad: 1998-12-15 av Tobias